Stanovy

Campanula vodáci, z. s.

I. Název a sídlo a vznik
 • Název: Campanula vodáci, z. s. /zkráceně CV/
 • Sídlo: Nádražní 884/116
II. Poslání spolku a předmět činnost
 • 1. Předmětem činnosti CV je dohled nad zajištěním možností realizace vodáctví zejména v přírodním prostředí a dále vodácké disciplíny - kanoistika, veslování, surfing, vodní lyžován, jachting, vodní motorismus a rafting. K tomu organizuje a zajišťuje sportovní akce, vzdělávání cvičitelů a instruktorů, základní vodácký výcvik, plavecký výcvik a dopravu pro zajištění předmětu činnosti spolku CV.
 • 2. Realizuje svou činnost na území EU, České republiky a zejména Moravskoslezského kraje včetně města Ostravy. CV je sdružením dětí, mládeže a dospělých a vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. Základními principy činnosti je kromě zájmovosti také nezávislost.
 • 3. Vodácké aktivity probíhají v přírodním nebo upraveném prostředí na přírodním živlu - vodě, a na březích řek. Možnost jejich realizace v přírodním prostředí  považujeme za významný ukazatel životního prostředí a kvality života občanů. Hlavním posláním CV proto je:
  • - ochrana přírody dle zákona o ochraně přírody a krajiny a v oblasti vod dle Zákona o vodách (vodní zákon) v platném znění.
  • - vytváření podmínek pro vodáctví (stavba loděnic a budování vodních ekocenter), provozovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, příprava a realizace programů na vodě, či v lese a kolem vody jejichž základní součástí je environmentální a ekologická výchova atd.
  • - organizování sportovních vodáckých a kombinovaných akcí pro členy a veřejnost.
  • - specializovaná sportovní příprava.
 • 4. CV se zúčastňuje aktivně rozvoje cestovního ruchu v ostravském regionu, Moravskoslezském kraji a České republice a provozuje jako svou hospodářskou činnost spektrum outdoorových aktivit pro širokou veřejnost (vodácká činnost dle bodu 1., lyžařská a vysokohorská turistika, lezecké a lanové sporty) v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 • 5. CV hájí zájmy svých členů. Za tímto účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
 • 6. CV může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou, činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
III. Členství v CV
 • 1. Členství se rozlišuje na:
  • a) řádné,
  • b) přidružené,
  • c) čestné.
 • 2. Řádným členem CV se může stát každý občan, který se přihlásí k činnosti CV a splní podmínky členství. Členství v CV je podmíněno zkušební lhůtou v délce jednoho roku. Po tuto dobu má uchazeč o řádné členství označení „člen-korespondent“. O splnění roční podmínky vede evidenci pověřený člen výboru, který oznámení o přijetí za řádného člena sdělí výboru klubu.
 • 3. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti CV a přispívat k naplnění jeho účelu. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje valná hromada na základě žádosti (návrhu smlouvy o součinnosti, kterou se vymezí práva a povinnosti) zájemce o přidružené členství.
 • 4. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti CV, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 • 5. Členský příspěvek je individuální. Členský příspěvek je splatný do pokladny CV v termínu 31. 3. běžného kalendářního roku. O jeho nominální výši ve všech kategoriích pro příslušný kalendářní rok rozhoduje výbor klubu. Výbor spolku může také rozhodnout o mimořádném příspěvku. Placení členských příspěvků, hrazených členy nad rámec základního klubového členského příspěvku do pokladny klubu je limitováno částkou 50 000 - Kč ročně.
 • 6. Nezletilí členové CV mají v plná práva členů spolku a mohou být voleni do jeho orgánů, pokud výkon funkce v těchto orgánech nevyžaduje zletilost, či úkony s ní činěné jsou svou povahou přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku.
  V mimořádných případech je možné řešit výkon funkce při úkonech vyžadujících zletilost zastupováním osobou zletilou.
 • 7. Členství ve CV zaniká vystoupením člena, úmrtím člena, nezaplacením členských příspěvků, pokud jsou stanoveny a vyloučením. O vyloučení rozhoduje valná hromada klubu.
IV. Členská práva a povinnosti
 • 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 • 2. Členská práva, která přísluší všem členům:
  • a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti CV,
  • b) být informován o činnosti CV,
  • c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  • d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti CV,
  • e) účastnit se jednání orgánů CV, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  • f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  • g) ukončit kdykoli své členství.
 • 3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
  • a) podílet se na řízení CV,
  • b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, anebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,
  • c) volit a být volen do všech volených orgánů CV za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let,
  • d) být informován o činnosti CV,
  • e) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
  • f) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti CV,
  • g) účastnit se jednání orgánů CV, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
  • h) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
  • i) ukončit kdykoli své členství,
  • j) každý člen nebo oddíl má právo se obracet ke kterémukoliv orgánu CV s náměty, připomínkami a kritikou.
 • 4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
  • a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti,
  • b) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti CV,
  • c) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy CV a základní normy sportovního chování,
  • d) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů CV,
  • e) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží CV k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno CV.
 • 5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat členové-korespondenti a řádní členové:
  • a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v CV, pokud o tom příslušný orgán valné hromady rozhodl na základě návrhu výboru,
  • b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
V. Orgány CV
 • 1. Orgány CV jsou:
  • a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
  • b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
  • c) předseda jako orgán statutární,
  • d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 • 2. Valná hromada.
  Valná hromada je nejvyšším orgánem CV. Valná hromada je složena ze všech členů CV starších 18ti let. Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za každých x členů oddílu se valné hromady účastní 1 zástupce. Tento postup se vztahuje i na právní subjekt, který je pobočným spolkem nebo samostatným právním subjektem a spolupracuje s CV na základě smlouvy o součinnosti (dále i jen účastníci valné hromady). Hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za každých x členů oddílu se valné hromady účastní 1 zástupce. Oddíl, který je právnickou osobou a je členem CV nebo samostatným právním subjektem spolupracujícím na základě smlouvy o součinnosti.
  • 2.1. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.
  • 2.2. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání valné hromady.
  • 2.3. Výbor klubu je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů včetně samostatného právního subjektu nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  • 2.4. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  • 2.5. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
   • a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
   • b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky CV; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
   • c) volba a odvolání členů 5-9 členného výkonného výboru a volba a odvolání předsedy.
   • d) volba a odvolání členů 3 členné kontrolní komise,
   • e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
   • f) schválení výsledku hospodaření,
   • g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem CV,
   • h) určení hlavních směrů činnosti CV,
   • i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
   • j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
   • k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,
   • l) schválení či potvrzení smlouvy o součinnosti se samostatným právním subjektem,
   • m) o zřízení a zrušení oddílu a pobočného spolku rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci CV (organizační struktura).
  • 2.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných
  • 2.7. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.
  • 2.8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
  • 2.9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.
  • 2.10. Délka mandátu členů výboru CV a jeho orgánů je 3 roky.
 • 3. Výkonný výbor jako orgán výkonný
  Mezi valnými hromadami řídí klub Výbor klubu. Výbor klubu svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru klubu, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
  • a) Výbor klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výboru klubu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy CV,
  • b) Do působnosti Výboru klubu náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů CV,
  • c) Výbor klubu zejména:
   • zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.
   • organizuje a řídí činnost CV,
   • schvaluje a vydává vnitřní předpisy CV, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
   • připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
   • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku CV,
   • zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
   • rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
VI. Organizační členění
 • 1. Základním organizačním článkem je oddíl bez právní subjektivity. Členové oddílu si na členské schůzi volí radu oddílu v čele s vedoucím, který zastupuje ve výboru CV zájmy členů oddílu. Členy rady oddílu mohou být jen řádní členové CV. Délka mandátu člena rady oddílu je 3 roky. Výbor oddílu má 3 až 5 členů.
  • a) Oddíl je základním organizačním článkem CV, který nemá právní osobnost.
  • b) Oddíl je zřizován podle (např. podle příslušnosti členů k určitému věku a zaměření vodácké činnosti) které je v CV provozováno.
 • 2. Oddíl může být založen jako pobočný spolek s právní osobnostní odvozenou od CV. Oddíl může být založen zpravidla tak, že jeho členy budou zájemci o určitý druh činnosti dle předmětu a cílů činnosti provozované v rámci CV.
 • 3. CV neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
 • 4. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje valná hromada CV.
 • 5. O založení pobočného spolku valná hromada rozhoduje buď na návrh výkonného výboru, nebo na návrh alespoň x členů, kteří mají zájem o založení pobočného spolku se zaměřením na určitou sportovní činnost.
 • 6. O zrušení pobočného spolku valná hromada rozhoduje na návrh výkonného výboru, který může být odůvodněn nečinností pobočného spolku, porušováním stanov, vnitřních předpisů a rozhodnutí orgánů CV ze strany pobočného spolku, případně jiným závažným důvodem. Návrh na zrušení pobočného spolku může předložit i x členů pobočného spolku.
 • 7. Název pobočného spolku musí obsahovat text „Oddíl (vnitřní název) Campanula vodáci“.
 • 8. Orgány oddílu jsou:
  • a) členská schůze,
  • b) výbor oddílu.
 • 9. Členská schůze je nejvyšším orgánem oddílu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oddílu. Členská schůze se skládá ze všech členů oddílu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny všech členů oddílu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 • 10. Do působnosti členské schůze oddílu náleží rozhodování o zásadních otázkách oddílu, které však nejsou vyhrazeny orgánům CV, a to zejména:
  • a) volba a odvolání členů výboru oddílu v minimálním počtu 3 členů,
  • b) volba zástupců oddílu na valnou hromadu CV,
  • c) schválení výsledku hospodaření oddílu,
  • d) určení hlavních směrů činnosti oddílu,
  • e) rozhodování o přijetí za člena oddílu za předpokladu, že zájemce o členství v oddílu je již členem CV za podmínek těchto stanov,
  • f) rozhodnutí o vstupu oddílu do střešní sportovní organizace v rámci provozovaného sportovního odvětví.
  Výbor oddílu zabezpečuje a řídí činnost oddílu mezi zasedáními členské schůze. Výbor oddílu má nejméně 3 členy, jejichž funkční období je 3leté. Výbor oddílu svolává k zasedání předseda oddílu nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru oddílu Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.
  Výbor oddílu zejména:
  • a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů CV,
  • b) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze oddílu,
  • c) rozhoduje o všech záležitostech oddílu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze oddílu nebo orgánů CV.
  Statutárním orgánem oddílu je předseda oddílu. Předseda podepisuje jménem oddílu tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu oddílu připojí svůj podpis.
  V rozsahu své působnosti oddíl zajišťuje a vytváří podmínky pro rozvoj sportovního odvětví, které provozuje, přičemž zejména:
  • a) udržuje a provozuje sportovní zařízení, které ke své činnosti nebo v souvislosti s ní využívá,
  • b) vytváří podmínky pro svou sportovní činnost, a to včetně podmínek materiálních a finančních,
  • c) organizuje sportovní soutěže,
  • d) na základě svého rozhodnutí se sdružuje ve střešních organizacích svého sportovního odvětví.
VII. Předseda klubu a pobočného spolku
 • 1. Uvedení předsedové jsou statutárními orgány svých organizací. Předsedové jednají jejich jménem, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že uvedení předsedové budou jednat jejich jménem v rozporu s těmito rozhodnutími, jsou povinni nahradit svým organizacím škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 • 2. Předseda CV zastupuje CV navenek vůči třetím osobám, jedná jeho jménem v souladu s rozhodnutími valné hromady a výkonného výboru ve všech jeho věcech a je oprávněn podepisovat všechny listiny jménem klubu, pokud svou pravomoc nedelegoval na jiné osoby, zejména volené představitele oddílů sdružení. Předseda CV se podepisuje za sdružení tak, že pod název CV s připojí svůj podpis.
 • 3. Předseda pobočného spolku - oddílu jej zastupuje navenek vůči třetím osobám, jedná jeho jménem v souladu s rozhodnutími valné hromady a oddílového výboru ve všech věcech oddílu a je oprávněn podepisovat všechny listiny jménem oddílu, pokud svou pravomoc nedelegoval na jiné osoby, zejména volené představitele oddílu. Předseda oddílu se podepisuje za sdružení tak, že pod název klubu, připojí své jméno s uvedením funkce předseda a připojí razítko a svůj podpis.
 • 4. O symbolech CV a pobočných spolků rozhoduje členská základna referendem. Může být použita i metoda „per rollam“. O jejím použití rozhodují příslušné Výbory.
VIII. Kontrolní komise
 • 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti CV řádně vedeny a vykonává-li CV činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy CV.
 • 2. Kontrolní komise má tři členy Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.
 • 3. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté a je volena Valnou hromadou klubu.
 • 4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK/TJ, pobočným spolkům a členům SK/TJ.
 • 5. Kontrolu činnosti CV, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů CV, pobočných spolků, sdružených spolků či členů CV. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů CV, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 • 6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  • a) kontrola hospodaření CV,
  • b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
  • c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak CV, tak pobočnými spolky.
 • 7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.
IX. Spolupráce s občanskými sdruženími
 • 1. Smlouvu o (přidružení) součinnosti O sdružování uzavře CV se všemi občanskými sdruženími, jejichž činnost povede k naplnění cílů naší organizace.
 • 2. Na základě uzavřené smlouvy o součinnosti vznikne přidružené členství.
X. Majetek
 • 1. Majetek CV tvoří hmotné a finanční prostředky získané od:
  • a) členské příspěvky,
  • b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  • c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
  • d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
  • e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
  • f) dary.
 • 2. Majetek CV je ve vlastnictví CV jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výbor klubu. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 • 3. Bližší zásady hospodaření s majetkem CV může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 • 4. Při zániku s právním nástupcem spolku Campanula vodáci, z. s. rozhodne konference delegátů o způsobu majetkové likvidace v souladu s platnými právními předpisy. V případě zrušení CV bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu CV. Dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít CV žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestliže CV obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. Bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu CV. (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít CV žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestliže CV obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

Dne 9. 3. 2015 v Ostravě
F. Vyhňák

Facebook