Historie veřejných sjezdů

Úvod

Do roku 2003 sjezdy pořádal Spolek vodáků sjezdy sám, bez jakékoliv podpory. Po problémech s bezpečností na řece v tomto roce byl společně s městy Hradec na Moravicí a Vítkov přijat projekt postupného rozšíření sjezdů a rozmělnění účastníků. Do roku 2005 se realizovaly sjezdy za spolupráce našeho občanského sdružení a měst Hradec nad Moravicí a Vítkov a obce Kružberk, ke kterým následně přistoupila obec Branka n/M. Od roku 2006 jsou tyto vyjmenované obce pořadateli sjezdů v rámci mikroregionu Moravice a Spolek vodáků Campanula je pověřeným organizátorem. Zvláště vyzdvihujeme podíl města Hradec nad Moravicí, bez jehož aktivního přínosu by nebylo možné dosáhnout dále uvedených výsledků. Vedle toho byl organizován sjezd na řece Ostravici od hráze Šance, který později doplnil sjezd Odry z Libavy do celkového počtu 10 akcí. Sjezdy se poté staly pravidelnou, nedílnou součástí „Kalendáře vybraných a vodáckých akcí Moravskoslezského kraje“ na příslušný kalendářní rok.

Z historie

Moravice

Sjezdy na Moravici jsou spojeny s trampy a zejména se jménem Standy Bujnocha (admirála) dlouholetého člena kanoistického klubu z Kravař. Byly pořádány vícedenní akce nad přehradou Kružberk i pod ní jako tradiční Velikonoční sjezd. Od 80. let minulého století se k sjezdům na dolním toku /od Podhradí/ přidali svazarmovští vodáci. Čas od času akce na Moravici organizovali i kanoisté sdružení v Československém kanoistickém svazu. Ale pravidelnými akcemi byly jen Velikonoční sjezdy. V podstatě to bylo tak, že Standa Bujnoch organizoval sjezd na horním toku a Spolek vodáků Campanula na toku dolním. Později, po stavbě další přehrady (Slezské Harty) a smrti Standy Bujnocha se Velikonoční sjezd ustálil na jen dolním toku. Vlivem příklonu k přírodě a zájmem lidí však docházelo ke stále větší koncentrací účastníků, což vyvrcholila po přelomu 2 milénia v roce 2003, kdy se odhadovala účast až 5-6 tisíc osob v jednom dni. Po problémech se sjezdem v roce 2003 byl přijat projekt sjezdů na Moravici s cílem rozmělnění počtu účastníků do více akcí a zvýšení jejich počtu účastníků. Jednalo se o společný projekt SVC a obcí, zejména se angažovalo město Hradec nad Moravicí, ing. Hanák. Společný postup byl završen po pěti letech v roce 2008 vznikem „seriálu“ sjezdů na Moravici.

2004 – první májový sjezd Moravice,
2005 – prvé letní jednodenní sjezdy (červenec, srpen),
2006 - transformace dřívějších Velikonočních sjezdů do dubnového sjezdu, konaného v pravidelném termínu, nejdříve 2. týden v dubnu, teď se termín ustálil a akce doplněna o ceremoniál otevření řeky
2007 - červenec, srpen dvoudenní, přislíben termín červen ale neuskutečnil se. Dohodnuta spolupráce s trampy a ČTU, oblast Beskydy při pravidelném zářijovém splutí, proplachu, který býval o třetím víkendu. Sjezd přesunut na druhý víkend a doplněn o ceremoniál.
2008 - poprvé 6 dvoudenních sjezdů (seriál) s uvedením dosavadního počtu konání
2009 - 6 dvoudenních sjezdů s tím, že poprvé je garance vody ze strany Povodí bez ohledu na hydrometeorologickou situaci 2013 - červencový letní sjezd našel své tématické zaměření – maškarní sjezd 2013 - poprvé se do plánu na rok 2014 dostal říjnový sjezd

  • Dubnový sjezd (48. ročník sjezdů na Moravici a 18. ročník memoriálu M. Bujnocha)
  • Májový sjezd (10. ročník)
  • Letní sjezdy červenec,srpen 9. ročník
  • Letní sjezd červen, 6. ročník
  • Zářijový sjezd – 7. ročník
  • Zamykání – 1 ročník

Od roku 2014 převzal organizaci sjezdů náš klub – Vodácký klub Kaskády.

Ostravice

Veřejné sjezdy na Ostravici – jediná skutečně raftová voda na Moravě. Je známo, že na Ostravici byly pořádány v minulosti kanoistické závody- závody slalomářů. Naposledy někdy v 70 letech minulého století. Ale větší veřejné akce nebyly možné ani vhodné pro krátkost sjížděného úseku hned pod přehradní hrází Šance na Ostravici a spousty jízků a umělých překážek na řece.Pak se pořádání vodáckých akcí na Ostravici odmlčelo. Když v roce 1997 povodeň radikálně změnila, upravila koryto řeky od hráze až pod obec Ostravice, přišel Spolek vodáků Campanula z Ostravy s návrhem pořádání vodáckých sjezdů. Z počátku se těchto akcí zúčastňoval se Spolkem vodáků Campanula jen vodácký klub Clipper ze Svazu vodáků Moravy a Slezska. Po dvou-třech zkušebních sezónách bylo rozhodnuto akci pořádat jako veřejnou. Problémem však bylo nalezení vhodného termínu, který by vyhovoval jak správci povodí, s.p. Povodí Odry tak ochranářům ze Správy CHKO Beskydy tak vodácké veřejnosti a místním občanům a zaručoval vypouštění dostatečného množství vody ve vymezeném čase. Zpočátku byl sjezd pouze jednodenní, ale ukázalo se že vhodnějším je, aby akce byla vícedenní – přes celý víkend –, po čemž volali jak vodáci tak místní občané, podnikatelé. Zároveň byly řešeny otázky bezpečnosti, doprovodného programu a zajištění sanitárních záležitostí. Nakonec se termín sjezdů ustálil na první sobotu a neděli v dubnu. V roce 2013 tak již byl pořádám 13. ročník oficielních sjezdů na Ostravici a tato akce se významnou součástí seriálu vodáckých akcí v České republice na jaře. Sjezdů se každoročně zúčastňuje cca 1200 vodáků. Od roku 2005 je nedílnou součástí vodáckých dubnových sjezdů na Ostravici vložený závod „Memoriál Davida France – Sancha“. Jedná se o vzpomínkovou akci na jednoho ze zakládajících členů (Spolku vodáků Campanula, který byl založen v roce 1982), poté co nešťastně zahynul 5. 6. 2004 když uklouzl na sněhu a spadl do žlebu na Jahněčím v Tatrách. Od roku 2012 bylo ustoupeno od organizování vloženého závodu, a vlastní sjezd se stal memoriálem Sancha. Od roku 2014 převzal organizaci sjezdu Vodácký klub Kaskády, který zachoval vyzkoušené a ověřené metody organizace.

Odra

Nárazově podle stavu vody byly v úseku pod přehradou Barnow ve vojenském prostoru Libavá organizovány sjezdy Svazem vodáků Moravy a Slezska. Po útlumu činnosti této organizace se organizování ujal Spolek vodáků společně s vodáky s polské Raciborze, jmenovitě Pawlem Zolcynskim. V roce 2013 se tak již uskutečnil včetně tří zkušebních sjezdů 8. ročník.

Facebook